Algemene voorwaarden 

Orchides Beauty, Pedicure & Nails Salon

 

Door het maken van een afspraak met Orchides Beauty, Pedicure & Nails Salon, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden die hieronder besproken worden.

Indien u nog vragen heeft over de voorwaarden, mag u altijd contact opnemen met Orchides Beauty, Pedicure & Nails Salon.

 

1 Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Orchides Beauty, Pedicure & Nails Salon en een cliënt waarop de nagelstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2 Inspanningen nagelstudio

Orchides Beauty, Pedicure & Nails Salon zal de behandelingen naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Orchides Beauty, Pedicure & Nails Salon zal zoveel als mogelijk de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3 Afspraken

U kunt uw afspraak kosteloos annuleren binnen 48 uur voor aanvang van de afspraak, daarna zijn wij genoodzaakt 50% van de behandelprijs in rekening te brengen. Bij niet annuleren, dus "no show" moeten wij helaas het gehele bedrag in rekening brengen.

 

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt of regelmatig verzuim, mag Orchides Beauty, Pedicure & Nails Salon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, is Orchides Beauty, Pedicure & Nails Salon genoodzaakt de afspraak te verplaatsen..

Orchides Beauty, Pedicure & Nails Salon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.

 

4 Betaling

Orchides Beauty, Pedicure & Nails Salon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website of in de studio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Orchides Beauty, Pedicure & Nails Salon vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk.

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Dit kan gebeuren met contant geld of met de Bank app.

 

5 Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Orchides Beauty, Pedicure & Nails Salon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan ik aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Orchides Beauty, Pedicure & Nails Salon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Orchides Beauty, Pedicure & Nails Salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Orchides Beauty, Pedicure & Nails Salon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder toestemming vooraf van de cliënt.

 

6 Geheimhouding

Orchides Beauty & Nails Salon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Orchides Beauty, Pedicure & Nails Salon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

7 Aansprakelijkheid

Bij schimmelnagels worden geen kunstnagels geplaatst, alsook geen nagels gelakt. U wordt doorverwezen naar uw huisarts.

Er worden géén kunstnagels geplaatst onder de 16 jaar. Dit omdat de nagel nog niet volledig volgroeid is, en er een grote kans is op een allergische reactie of permanente beschadiging van het nagelbed. Zo zal ook de nagelplaat veel vetter zijn doordat op deze leeftijd de hormonen volop in ontwikkeling zijn. Zo ontstaat er meer kans op loslating of lucht. Bij twijfel zal er naar de identiteitskaart gevraagd worden.

Orchides Beauty, Pedicure & Nails Salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Orchides Beauty, Pedicure & Nails Salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Orchides Beauty, Pedicure & Nails Salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

 

8.Garantie

Garantie geldt binnen de week na het plaatsen van de kunstnagels op lucht of loslaten gel. Deze garantie vervalt indien:

  • Kunstnagels die bij ons in het salon zijn geplaatst door een ander nagelsalon hebt laat behandelen.
  • Geen handschoenen gedragen worden, tijdens het werken met chemische middelen.
  • De kunstnagels afgebeten of opzettelijk beschadigd.
  • De nagels sporen van breuk en/of scheuren vertonen wat duidt op onjuist gebruik. Voortvloeiend hieruit vervalt op dat moment ook de garantie op de overige nagels.
  • Cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • De nagelstylist van tevoren kenbaar heeft gemaakt dat u beschikt over één of meerdere probleemnagels. Op deze specifieke nagel(s) kan geen garantie worden verleend.
  • Zwangerschap
  • Indien u medicatie gebruikt

9. Beschadiging en diefstal

Orchides Beauty, Pedicure & Nails Salon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Orchides Beauty, Pedicure & Nails Salon meldt diefstal altijd bij de politie.

 

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking persoonlijk gemeld worden aan Orchides Beauty, Pedicure & Nails Salon Er wordt in geen enkele situatie geld teruggeven aan de cliënt.

 

11. Nail art

Indien Orchides Beauty, Pedicure & Nails Salon een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Orchides Beauty & Nails Salon.

 

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Orchides Beauty, Pedicure & Nails Salon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Tijdens een behandeling is het verboden te roken of te eten, gelieve dit te doen voor de behandeling.

Huisdieren zijn niet toegelaten in de Nagelstudio.

 

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen Orchides Beauty, Pedicure & Nails Salon en de cliënt is Belgisch recht van toepassing.